- Hit The Ball - Tenis stołowy Warszawa

 

Regulamin „Hit The Ball”

 

 

 

§ 1 

Definicje

 

 

1. Organizator – Fundacja Puntana z siedzibą w Warszawie (00-654) przy Śniadeckich 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000748604.

2. Zajęcia – zajęcia sportowe organizowane przez Organizatora w ramach jego działalności statutowej.

3. Uczestnik – osoba uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez Organizatora.

4. Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka poniżej 18 roku życia.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin zajęć sportowych dla dzieci organizowanych przez Organizatora.

 

 

§ 2

Informacje ogólne

 

 

1. Regulamin określa formę, tryb oraz termin prowadzenia przez Organizatora Zajęć dla Uczestników w ramach działalności statutowej.

2. W Zajęciach mogą uczestniczyć osoby w każdym wieku. W przypadku osób niepełnoletnich Opiekun jest zobowiązany dostarczyć pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach osobiście do Organizatora lub drogą mailową (kontakt@hittheball.pl).

3. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem zamieszczonym na stronie www.hittheball.pl

4. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem strony www.hittheball.pl.

5. Warunkiem dokonania rejestracji Uczestnika, o której mowa w pkt 4 powyżej jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, gdyż udział Uczestnika w Zajęciach jest równoznaczny z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

6. Organizator zastrzega, iż ilość miejsc na dane Zajęcia jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów. Jednocześnie informuje, że do godz. 20:00 dnia poprzedniego  można wypisać się z nich za pośrednictwem systemu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo, do odmowy rejestracji Uczestnika bez podania przyczyny.

8. Uczestnik lub opiekun uczestnika wyraża zgodę, aby w trakcie Zajęć były wykonywane zdjęcia Uczestnikom oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach/filmach w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez Organizatora i inne osoby wskazane przez Organizatora, w tym utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych Zajęć. Opiekun oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest przedstawicielem ustawowym Uczestnika oraz, że Uczestnik pozostaje pod jego władzą rodzicielską.

 

 

 § 3

Organizacja zajęć sportowych

 

 

1.  Zajęcia odbywają się na następujących obiektach sportowych podanych na stronie www.hittheball.pl

2.  Uczestnik bądź Opiekun Uczestnika akceptując regulamin oświadcza iż jest w pełni zdrowy.

3.  Uczestnicy zajęć organizowanych przez Organizatora zawierają ubezpieczenia zdrowotne we własnym zakresie. Zapisanie się i przybycie na Zajęcia oznacza, że Uczestnik posiada zgodę lekarza na udział w tego typu formach kultury fizycznej.

4. Uczestnik uczestniczy w Zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń.

5. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania na Zajęciach stroju sportowego oraz obuwia sportowego. Noszenie biżuterii i ozdób podczas Zajęć jest zabronione.

6. Pogorszenie samopoczucia podczas Zajęć obliguje Uczestnika do niezwłocznego przerwania ćwiczeń i powiadomienia o pogorszeniu samopoczucia osoby prowadzącej Zajęcia.

7. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego Opiekun.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego posiadanie przez Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność

10. Uczestnik zapisuje się na zajęcia używając piłeczek, które otrzymuje na swoje konto za pomocą doładowania. Piłeczki mają swój termin ważności tj. 185 dni - co oznacza, że w uczestnik ma pół roku od doładaowania na odbycie treningu / zajęć. Po 185 dniach przepadają bezpowrotnie.

 

§ 4

Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych

  

1. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez Opiekuna Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zajęć oraz przekazywania tych danych osobowych podmiotom, z którymirganizator współpracuje wyłącznie w ramach organizacji Zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883).

2. Dane osobowe Uczestników oraz Opiekunów są przetwarzane przez podmioty wskazane w pkt 1 powyżej wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zajęć.

3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Opiekun Uczestnika lub Uczestnik Zajęć ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestnika oraz do ich poprawiania, a także ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.

5. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres mailowy: kontakt@hittheball.pl

 

§ 5 

Postanowienia końcowe

  

1.  Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można zapoznać się na stronie www.hittheball.pl

2.  Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji Regulaminu. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na oficjalnej stronie internetowej Organizatora.

3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. O zwrot piłeczek można ubiegać się przed upływem ich terminu ważności. Nie można przekazywać ich innym uczestnikom. Reklamacje przyjmowane są mailowo: kontakt@hittheball.pl. Zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji środki zostaną zwrócone na numer konta uczestnika, które zostanie przez nas zweryfikowane. Reklamacja może zostać odrzucona w przypadku wygaśnięcia ważności piłeczek lub działań niezgodnych z regulaminem.

7. W przypadku anulowania rezerwacji piłeczki wracają na konto uczestnika. O zwrot piłeczek i odstąpienie od umowy można ubiegać się do 14 dni od doładowania konta pisząc maila na kontakt@hittheball.pl.

Regulamin został przyjęty przez Organizatora w dniu 01.09.2019 r. i wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.